birdwatcher.cz

DIEPHOLZER MOORNIEDERUNG (Německo)

Charakteristika oblasti

Diepholzer Moorniederung se nachází v severozápadní části Německa, pouhých 100 km západně od Hannoveru v Dolním Sasku, tzn. severně od hranice Německé vysočiny a jižně od nížiny Severního Německa. Jedná se o plochou krajinu, ze které občas vyčnívá nevysoký písečný kopeček jako pozůstatek doby ledové. Nejnižší partie této oblasti s vysokou hladinou spodní vody jsou charakteristické různě velkými plochými jezery s bahny přecházejícími v rašeliniště. V důsledku mírného atlantického klimatu se vrchoviště zvětšují a metr po metru jsou osidlována rašeliníkem a dalšími mokřadními rostlinami už nejméně 5.000 let.

V důsledku lidského osídlení a zemědělské činnosti prodělala zdejší krajina výrazné změny. Přesto se tu stále dá najít mnoho téměř přirozených míst, která jsou tvořena částečně zničenými a znehodnocenými vrchovišti. Patnáct vrchovišť o celkové ploše 24.000 ha tvoří jakýsi ostrov uprostřed oblasti Diepholzer Moorniederung, která má celkem 118.000 ha. Tato rašeliniště mají od západu k východu šířku 50 km a od severu k jihu 30 km.

Obrovské plochy vrchovišť v oblasti Diepholzer Moorniederung zůstaly téměř nedotčeny lidskou rukou až do poloviny 20. století, kdy se na tisících hektarech počalo s průmyslovou těžbou rašeliny. Těžbu a masivní odvodňování opět doprovázela snaha o zúrodnění oblasti pro její pozdější zemědělské využití. Hlad po nové zemědělské půdě byl veliký.

Mnohé druhy rostlin a živočichů tak přišly o své životní prostředí. S ochranou se začalo až v 70. letech. Stále tu ještě hnízdil tetřívek obecný, kulík zlatý, koliha velká, bekasina otavní, vodouš rudonohý, čejka chocholatá, ťuhýk šedý a bramborníček černohlavý, což vedlo ke zřízení přírodní rezervace (14.900 ha) vyhlášené správou Dolního Saska a správní oblastí Hannover. Nejvýznamnější části vrchovišť a jejich okolí se dostaly pod záštitu Ramsarské úmluvy (15.000 ha) díky posledním hnízdícím párům kulíka zlatého (Pluvialis apricaria apricaria). Téměř 21.000 ha pak spadá mezi oblasti vyhlášené v rámci ploch NATURA 2000.

Další těžba rašeliny, odvodňování a zúrodňování půdy bylo zastaveno, ale většina zachráněné oblasti je citelně postižena dřívější lidskou činností. Nynější snahou je vrátit zdejší přírodě její původní podobu – tzv. renaturace. Na více, než 7.000 ha močálů a lučin, které zahrnují několik vrchovišť, bylo přistoupeno ke zvýšení úrovně vodní hladiny. V místech, kde ještě omezeně probíhá těžba rašeliny, se po dosažení povolené hloubky postarají o renaturaci právě těžební společnosti. Cílem je zajistit takové podmínky, aby měl rašeliník možnost k novému růstu a zůstaly tak zachovány podmínky k hnízdění těch druhů ptáků, které jsou typické pro otevřené bažiny a mokřady jako je čejka chocholatá, koliha velká, bekasina otavní, vodouš rudonohý, některé kachny apod. Lokální populace těchto druhů reagují na uvedená opatření pozitivně.

Jeřábi

Neexistují žádná opatření, která by měla přilákat jeřáby do oblasti Diepholzer Moorniederung. Tito ptáci tu byli příležitostně pozorování na podzim a na jaře. Zdrželi se jen pár dní a nocovali na mělčinách obnovených částí slanisek. Jejich přítomnost byla nepravidelná i z toho důvodu, že se Diepholzer Moorniederung nachází na západním okraji jejich hlavní tahové cesty přes Německo.

Až do roku 2001 nebyly zjišťovány počty jeřábů zdržujících se v celé oblasti. Ojedinělé odhady hovoří o přítomnosti maximálně dvou tisíc ptáků na jaře v letech 1984 a 1989, o pěti tisících z podzimu roku 1996 a dvou a půl tisících z podzimu 1999. Na podzim 1994 dosáhly jejich počty 11.000 ex., což bylo maximu. V následujícím roce tu však bylo méně než 2.000 ptáků. Na podzim roku 2000 se tu objevilo takové množství jeřábů jako nikdy dříve – přibližně 20.000 ex. Tento počet vzbudil zájem ornitologů, kteří je začali v terénu sčítat. Na podzim roku 2001 bylo sčítání ptáků na nocovištích prováděno prvně díky organizaci BUND Diepholzer Moorniederung. Díky Hermannu Dirksovi, organizátorovi akce, která je každoročně opakovaná, se nyní můžeme dozvědět, jaký význam má oblast Diepholzer Moorniederung z hlediska migrace jeřábů v Německu i v rámci Evropy.

Na tah jeřábů ve sledované oblasti má významný vliv počasí. Tento vliv je více patrný, než v místech ležících přímo na migrační trase. Projevilo se to například na podzim v letech 2000 a 2002, kdy převládaly silné jihozápadní větry, které přinutily ptáky změnit trasu jejich letu, čímž se dostali až do oblasti Diepholzer Moorniederung, kde nalezli vhodné podmínky k odpočinku.

Co se týče pozorování barevně značených ptáků, tak 40% jich pochází ze Švédska a 60% z Německa. Ptáci, kteří se na podzim zastavují v Diepholzer Moorniederung jsou často o několik dní dříve zastiženi v oblasti Rügen-Bock. Tato dvě odpočinková místa dělí od severu k východu asi 320 km. Ti stejní ptáci jsou pak často pozorování v Lac du Der-Chantecoq ve Francii, což je o 540 km dále v jihozápadním směru. Další informace naleznete zde: www.bund-dhm.de.

V oblasti Diepholzer Moorniederung je známo nejméně 17 nocovišť nacházejících se na patnácti vrchovištích. Šest z nich je využíváno pravidelně, pět nepravidelně a čtyři jen výjimečně v případě vyšší úrovně vodní hladiny. Znamená to, že je dosti náročně pokrýt všechna místa pozorovateli, aby bylo zajištěno synchronní sečtení všech ptáků. Nová nocoviště navíc mohou vznikat v místech, která jsou těžebními společnostmi revitalizována a naopak jiná nocoviště ubývají s nárůstem rašeliny, kdy na těchto lokalitách mizí mělká jezírka a plocha zarůstá břízou.

Hnízdění jeřábů

Jeřábi hnízdí v oblasti Diepholzer Moorniederung od roku 1989. V roce 2004 tu zahnízdilo už jedenáct párů. Jedná se o hnízdiště v Dolním Sasku, které leží na samém západním okraji hnízdního areálu jeřábů, který se tímto směrem postupně rozšiřuje. V roce 1976 hnízdilo v Dolním Sasku pouze 11 párů jeřábů, v roce 2004 to bylo již 400 párů. Co se týče oblasti Diepholzer Moorniederung, tak jeřábi osídlili prozatím jen její východní část.

Počty hnízdících párů v letech 1992 – 2004 na obnovených částech vrchovišť v oblasti Diepholzer Moorniederung.
Z dat BUND Diepholzer Moorniederung.
Zdroj: LUNDIN G. and authors. 2005: CRANES – where, when and why? Supplement 2005 no. 43 of Var Fagelvärd,
Swedish Ornithological Society.

Jeřábi a turisté

„Jeřábí turistika“, tak jak ji známe z jiných míst tradičního výskytu těchto ptáků v Evropě, prozatím v oblasti Diepholzer Moorniederung neexistuje. Větší zájem o tyto ptáky se datuje až od roku 2002, kdy se tu na podzim shromáždilo přes 30.000 ex. Na tuto událost reagoval tisk, rádia, televizní stanice a samozřejmě i turisté, kteří sem začali ve větším množství každoročně přijíždět. Tento zájem vyburcoval organizaci BUND Diepholzer Moorniederung k aktivitě směřující k vybudování zařízení sloužících k pozorování jeřábů, čímž by bylo omezeno jejich živelné vyrušování na mnoha lokalitách.

Jak jeřáby pozorovat?

Uprostřed lokality Rehdener Geestmoor byla u silnice (Moordamm) vybudována nová pozorovací věž, ze které se dají jeřábi pozorovat při přeletech na nocoviště ležící na západní i východní straně cesty. Na východní straně (příjezd od Hochmoorweg) Neustädter Moor je další z pozorovacích věží. Jeřábi se tu před odletem na nocoviště shromažďují na otevřené ploše. Během dne se dají hejna jeřábů vidět na vrchovištích, zvláště pak jižně a západně od Rehdener Geestmoor. Na jižní okraji této lokality byla na jaře 2005 vybudována nová pozorovací věž.

Jaro
Jeřábi většinou přilétají začátkem března. Bývá jich několik stovek. Jen výjimečně se tu ukáží už v únoru. Nejvyšších počtů dosahují v polovině března, jde o 2.000 až 3.000 ptáků (nejvíce 10.000 ex. v roce 2003). Přílet a odlet ptáků přichází v rychlém sledu a trvá krátce. Ještě na konci března tu zůstává asi 1.000 až 1.500 ptáků. V dubnu je jich už jen několik set. Většinou jde o mladé nehnízdící ptáky, kteří mají více času k odpočinku.
Hnízdní páry přilétají v posledních únorových dnech nebo začátkem března. Tito ptáci se dají občas pozorovat nebo slyšet z pozorovatelny u Neustädter Moor.

Podzim
Do oblasti Diepholzer Moorniederung přilétají na podzim jeřábi v polovině října. Nejvyšších počtů (13.000 – 30.000 ex.) dosahují od konce října do poloviny listopadu. Poté tu stále zůstává několik tisíc ptáků až do zámrazu. V letech 2002 a 2003 zmizeli náhle jihozápadním směrem všichni ptáci až 8. prosince. Následující zima byla velice mírná a tak se tu dalo vidět přibližně 5.000 jeřábů ještě kolem Vánoc.

Přezimování
Z dřívější doby existuje jen několik zmínek o možném zimování jeřábů v oblasti Diepholzer Moorniederung. První zimování tří až pěti set ptáků přišlo v zimě na přelomu let 2004/2005. Zima byla mírná s několika mrazivými dny a se sněhovou nadílkou, která přišla až březnu a přinesla 8 cm sněhu. Jeřábům to zřejmě nevadilo a později vyrazili rovnou na hnízdiště.

Nejvyšší počty jeřábů zjištěných na jaře a na podzim v letech 2001 – 2005:
Rok Jaro Podzim
2001 1800
2002 1150 30000
2003 10000 13000
2004 2500 22000
2005 3000

Jeřábi a farmáři

Přítomnost jeřábů v oblasti je pro zemědělce fenoménem novým, který sebou přináší jisté problémy. Před sklizní kukuřice na konci října, se jeřábi živí na strništích a někdy i na čerstvě zasetých ozimech. Farmáři to řeší strašáky v polích, což bez problémů funguje. Větší problémy jsou v místech s lepší půdou, kde se pěstuje pšenice. Jde o severní okraj oblasti Diepholzer Moorniederung. Ostatní plochu oblasti tvoří nekvalitní písečná půda, na které se daří hlavně ječmeni, který je zaset brzy, žitu a kříženci žita a pšenice. Zde mohou jeřábi způsobit škody jen do té doby, než zrno zakoření a ptáci je nemohou z půdy vytáhnout. Poté, co je sklizena kukuřice, se přesouvají na tato strniště. Pokud nejsou tato pole záhy zorána, tak jim dávají jeřábi přednost. Zde škody nepůsobí.

Na jaře nevznikají žádné problémy až do konce března a dubna, kdy může být ohrožen právě vysetý ječmen (jarní odrůda) a oves. To stejné platí pro hrách a fazoli. Tou dobou tu ovšem zůstává už jen pár jeřábů, kteří jsou rozptýleni na velké ploše. K jejich zaplašení stačí strašáci. Mnohem větším problémem je výstavba větrných elektráren. Některé plány na jejich budování v blízkosti vrchovišť a míst, kde ptáci hledají potravu, by měly být zastaveny. Na podzim roku 2002 se zdržovalo po několik týdnů na jednom místě asi 5.000 jeřábů (deštivý rok). V následujícím suchém roce tu žádný jeřáb nebyl. Místní správou tedy bylo vydáno povolení k výstavbě 15. velkých větrných elektráren. V současné době se ochranářské organizace snaží zvrátit rozhodnutí k výstavbě dalších 18. elektráren, které by měly stát v cestě mezi dvěma významnými nocovišti a zemědělskou půdou, kam jeřábi zalétají za potravou. Na podzim 2004 tu bylo 2.000 ptáků.

Vyrušování ptáků ze strany turistů je zaznamenáno hlavně v zemědělských oblastech, kde se jeřábi krmí. Z projíždějících aut vystupují nadšenci, kteří se snaží ptáky fotit. Hustota cest je tu značná. V současné době je typických „jeřábích turistů“ v oblasti málo, ale je nutné myslet na budoucnost. Na nocovištích byli jeřábi rušeni hlavně lovci, kteří sem přicházeli lovit kachny a černou zvěř. Nyní už jsou lovci ohleduplnější. Zdá se, že změny ve způsobu obdělávání půdy nemají na počet jeřábů vliv. Renaturace mnoha tisíců hektarů rašelinišť vytváří pro jeřáby také vhodné podmínky a není důvod se obávat, že se do oblasti Diepholzer Moorniederung nebudou vracet i v budoucnu.

Mapa přírodní oblasti Diepholzer Moorniederung s vyznačenými vrchovišti (raised bog)
a doporučenými pozorovacími stanovišti (viewpoint).
Mapový podklad: BUND Diepholzer Moorniederung.
Zdroj: LUNDIN G. and authors. 2005: CRANES – where, when and why? Supplement 2005 no. 43 of Var Fagelvärd,
Swedish Ornithological Society.