birdwatcher.cz

RHIN-/HAVELLUCH (Německo) – (Linum-Nauen-Kremmen)

Charakteristika oblasti

Oblast „Rhin-/Haveluch“, kde se shromažďují jeřábi, leží severozápadně od Berlína a nachází se ve spolkovém zemi Braniborsko. Tato oblast je součástí krajiny zvané „Luchland“, která se prostírá od Berlína západním směrem až k Labské nížině. Tento druh krajiny byl formován jako celá severovýchodní část Německa ledovcem v poslední době ledové. Tající ledovcová voda vytvořila mezi Labem a nynějším Berlínem plochou pláň, ze které v podobě ledovcových morén vystupují 10-20 m vysoké kopečky. Vlivem klimatických změn a zvýšení hladiny podzemních vod se tu během následujících tisíciletí od poslední doby ledové vytvořily rozsáhlé močály a následně rašeliniště, které jsou teď hlavním biotopem oblastí Rhinluch i Havelländisches Luch, což jsou dvě geograficky oddělené části plání.

„Luc“ nebo také „luca“ znamená v jazyce starých Slovanských kmenů, kteří tuto oblast obývaly ve středověku otevřenou bažinu. Takže původ slova „Luch“ napovídá, že Rhinluch, stejně jako Havelländisches Luch byly dříve otevřenými bažinatými oblastmi s ostrůvky malých lesíků. Tyto plochy byly až do začátku 17. století prakticky nepřístupné a využívány byly místním obyvatelstvem jen k lovu a rybolovu. Později byly jižní části (Havelländisches Luch) odvodňovány a měněny v zemědělskou půdu. Severní části, tzv. Oberes Rhinluch, si díky své izolovanosti zachovaly téměř přírodní charakter až do začátku 20. let minulého století. Zprávy přírodovědců této doby uvádějí, že se zde stále můžeme setkat s florou a faunou typickou pro mokřady a bažiny a že se jedná o útočiště mokřadních druhů ptáků jako je rákosník ostřicový, bukač velký nebo tetřívek obecný. Jeřábi byli v těchto zprávách zmiňováni jen vzácně. Dá se předpokládat, že tu několik párů hnízdilo, ale z hlediska jejich odpočinkového místa neměla tato oblast ještě žádný význam.

Nejlepším shromaždištěm jeřábů, hus a dalších vodních ptáků jsou v současné době rybníky Linum, které vznikly v 50. letech minulého století. Tato oblast o ploše 300 ha sloužila dříve k těžbě rašeliny. Dnešní vzhled celé oblasti je výsledkem intenzivního odvodňování a přetváření velkých ploch v zemědělskou půdu během posledních desetiletí. Odpovídají tomu i změny, které se odrazily v místní flóře a fauně. Nalezneme tu tedy víceméně otevřenou zemědělskou krajinu s jílovitými morénovými kopečky, pastviny v oblasti původního Luchu a kukuřičná pole na okrajích Luchu. V oblasti Havelländisches Luch jsou pak silně přetvořená a dlouhodobě těžená rašeliniště. Systém odvodňovacích kanálů a příkopů je lemován topolovými větrolamy a ohraničuje většinou monokulturní lány o rozloze až 100 ha. Na severu se nacházejí mělká přírodní jezera, která náleží k povodí Rýnu. Na rozhraní Luchu a vyvýšených morén se nachází řada vesnic. Přímo v oblasti Luchu je pak jen několik usedlostí. Dálnice spojující Berlina a Hamburg a silnice Kremmen-Fehrbellin kopírující v podstatě dálnici, prochází přímo skrz odpočinkovou oblast Rhin-/Haveluch. Mimo tyto hlavní trasy křižují oblast pouze malé silničky, které využívají místní zemědělci a pro veřejnou dopravu jsou uzavřeny.

Proč právě Rhin-/Haveluch?

Jde o kombinaci několika faktorů, které činí oblast Linum-Nauen-Kremmen atraktivní pro migrující jeřáby:
– přítomnost vhodných nocovišť (rozsáhlé plochy mělké vody) během tahu (rybníky Linum, rybníky nedaleko Nauenu,
zatopené louky)
– dostatečné zásoby potravy (zvláště kukuřičná pole) v blízkosti nocovišť
– izolovanost a relativní nedostupnost míst, která vyhovují jeřábům k odpočinku (nocoviště a večerní shromaždiště)

Jeřábi

„Havelländisches Luch“ a „Oberes Rhinluch“ zahrnují několik nocovišť a plochu, která je v celé oblasti nejdůležitější z hlediska potravní nabídky pro jeřáby. Ačkoli je tu pozorováno během zimy stále více ptáků (jednotlivci a skupiny do 300 ex.) a zimování se stává stále běžnějším, tak mezinárodní význam má oblast Rhin-/Havelluch především jako shromaždiště a odpočinkové místo na tahu.

Z výsledků pozorování barevně značených jeřábů vyplívá, že původ těchto ptáků se značně liší mezi jarním a podzimním tahem. Rhin-/Havelluch je v obou případech hlavně místem, kde se shromažďuje a odpočívá populace jeřábů severovýchodního Německa. Stejně tak se tu objevují ptáci z východní části střední Evropy a z Pobaltí táhnoucí z Polska a přes Polsko. Překvapivě tu na podzim nejsou skoro žádní ptáci ze Skandinávie na rozdíl od jarního tahu, kdy třetina značených jeřábů pochází ze Švédska. Znamená to, že skandinávští ptáci táhnoucí k jihu využívají tahové cesty ležící mnohem blíže k mořskému pobřeží (tah vede z oblasti Rügen-Bock přes Dolní Sasko) a s ostatními ptáky se setkávají až ve Francii. Při zpáteční cestě na hnízdiště se někteří skandinávští ptáci drží ostatních, kteří letí přes Německo po jižnější trase. Zatímco jarní tah ptáků je nevýrazný a jejich počty jsou na nocovištích nízké, tak na podzim se dají od začátku října do poloviny listopadu zastihnout v oblasti Rhin-/Havelluch desetitisíce jeřábů. Od 70. let se jedná o nejvýznamnější odpočinkové místo evropských ptáků na jejich cestě k jihu. Jejich počet rok od roku narůstá. V posledních letech bylo zaznamenáno za nejsilnějšího tahu až 50.000 ptáků. Navíc je patrný fakt, že ptáci tu zůstávají déle.

Odpočívající ptáci jsou pravidelně sčítáni na nocovištích v Kremmenu, Nauenu a Linumu. Tato nocoviště jsou propojena a počty nocujících ptáků mohou kolísat nejen rok od roku, ale i během jedné sezóny, kdy záleží na okamžitých podmínkách jako je výška vodní hladiny, přítomnost lovců, vyrušování turisty apod. Krom nocovišť, která jsou víceméně každoročně ptáky využívána, se občas objeví i nová místa. V posledních letech například není využíváno nocoviště „Kremmen“ a namísto něj byli jeřábi ve značných počtech ( až 10.000 ex.) pozorování na zaplavovaných lokalitách mimo známá nocoviště. Nejvýznamnějším nocovištěm zůstává Linum. Rok od roku tu počty nocujících jeřábů stoupají a dosahují počtu až 50.000 ex. Většinou ptáci tráví noc na rybníku s výškou vodní hladiny, která se pohybuje kolem 30 cm. Výjimkou byly roky 2002 a 2004, kdy dali jeřábi přednost zaplaveným loukám v okolí a na rybnících zůstalo jen několik stovek ptáků. Je vidět, že jsou upřednostňovány zaplavené louky a pastviny. Jednoho rána bylo například na podobné lokalitě o ploše 100 ha zaznamenáno 20.000 jeřábů.

Původ jeřábů shromažďujících se v oblasti Rhin-/Havelluch na jaře a na podzim:
Země původu Jaro (15.II.-30.IV.) n=82 Podzim (po 1.V.) n=234
Německo 42% 61%
Švédsko 32% 5%
Finsko 2% 8%
ŠPanělsko 1% 5%
Estonsko 5% 7%
Česko 4% 0,5%
Polsko 1,4%
Nalezené kroužky 9% 12%
Neznámá 4% 1,7%

Ochrana přírody a zemědělci

Terénní výzkum a ochrana přírody mají v tomto regionu, zvláště pak v oblasti Upper Rhinluch, dlouhou tradici. Přírodní rezervace „Kremmen See“, která byla založena v roce 1925 je kupříkladu nejstarší rezervací na území Německa. I přes intenzivní využívání půdy po druhé světové válce si oblast „Luchů“ severovýchodně od Berlína zachovala díky své rozloze a izolovanosti charakter útočiště mnoha ohrožených druhů ptáků. Najdeme tu několik přírodních rezervací a celá oblast je také zahrnuta v projektu IBA pod názvem „Oberes Rhinluch / Havelländisches Luch Nauen – Friesack“.

Je známo, že jeřábi dávají při hledání potravy přednost kukuřičným strništím a že jejich počet klesá s koncem sklizně této plodiny. Přesto způsobuje značné množství ptáků zemědělcům citelné škody. Jedná se zvláště o škody na nově osetých obilných lánech na konci podzimu a během jara. Tyto škody mohou narůst na jednotlivých lánech až do výše několika tisíc euro a taková ztráta by už znamenala pro menší farmáře katastrofu. Naštěstí tu drobní zemědělci nehospodaří. Jsou tu jen obrovská družstva (pozůstatek hospodaření v bývalém NDR) s výměrou polností od několika stovek do několika tisíc hektarů. Farmáři se snaží předejít škodám způsobeným jeřáby nejrůznějšími způsoby: nechávají na polích menší plochy nesklizené kukuřice, aby ptáky odlákali od nově osetých míst a jinde používají strašáky.

V oblasti Linumu bylo založeno vládní Centrum ochrany přírody sdružující jak ochranáře, tak farmáře, kteří se snaží cíleně manipulovat s ptáky tím způsobem, aby škody byly co nejmenší. Farmáři informují Centrum o svých pěstebních záměrech – kdy a kde budou set zrno a kde ponechají kukuřičná strniště pro jeřáby. Na základě těchto informací pak členové Centra (dobrovolníci, personál Centra, příležitostní zaměstnanci přidělení úřady práce) sledují ohrožená pole a „odhánějí turisty“ z míst určených pro jeřáby. V blízkosti ohrožených nově osetých polí je ptákům nabídnuta potrava jiná. Spolupráce farmářů a ochranářů je úspěšná a od jejího počátku bylo zaznamenáno jen minimum škod způsobených ptáky.

Turistika

Jeřábí turistika má v regionu „Rhin-/Haveluch“ masový charakter a zdá se být prozatím nevyřešeným problémem – zvláště v Linumu. Neopakovatelnou podívanou podzimního shromažďování jeřábů si nenechají ujít hlavně obyvatelé Berlína a Brandenburgu. Výsledkem je to, že za slunečných říjnových víkendů je malá vesnička Linum přeplněná sty návštěvníků. Pro takové množství lidí tu není zabezpečena dostatečná infrastruktura – ubytování, informační středisko, průvodci a pozorovatelny. Malé silničky v blízkosti ptačích nocovišť a večerních shromaždišť by turisté zcela ucpali a znemožnili by práci místních zemědělců. Z toho důvodu jsou tyto cesty na podzim pro veřejnost uzavřené. Přesto se najdou tací, kteří podobné zákazy ignorují (jedno či dvě procenta návštěvníků) a po celý den pronásledují jeřáby z pole na pole a překážejí zemědělcům, pro které jsou větší obtíží, než ptáci sami.

Dalším rušivým faktorem jsou horkovzdušné balóny a malá sportovní letadla, která létají nízko nad „zakázanými“ oblastmi a mohou způsobit panickou reakci ptačích hejn. Tento problém se ovšem nedá eliminovat.

Jak jeřáby pozorovat?

Na podzim se dají jeřábi vidět všude mezi městy Kremmen, Fehrbellin a Nauen. Kdekoliv se nalézají, ať už je to v těsné blízkosti silnice, cesty nebo usedlosti, tak si stále udržují únikovou vzdálenost a když se přiblížíte na 200-300 m, tak odlétají. Jejich vyrušování se dá předejít pozorováním přímo z auta. V Linumu je několik míst, odkud se dají ptáci pohodlně sledovat při přeletech na (z) nocoviště – silnice Linum-Kremmen, pozorovatelna u rybníků v Linumu a památník (věžička s pozorovatelnou) na Hakenbergu. K Linumu a Hakenbergu se snadno dostanete ze silnice spojující Berlína Hamburg.

Parkoviště se dá najít na příjezdové cestě k rybníkům v Linumu a pak přímo u vjezdu mezi ně. Další se nachází u Centra ochrany přírody – NCC (naproti kostelu). Obecně je ale celá oblast těžko přístupná veřejnou dopravou. Pohodlné spojení s Berlínem nabízí jen Kremmen díky železnici.

Projektová mapa managementu jeřábího shromaždiště v oblasti Linum.
Zdroj: LUNDIN G. and authors. 2005: CRANES – where, when and why? Supplement 2005 no. 43 of Var Fagelvärd,
Swedish Ornithological Society.