birdwatcher.cz

RÜGEN-BOCK (Německo)

Charakteristika oblasti

Oblast Rügen-Bock je velice známé tradiční místo odpočinku jeřábů popelavých v Evropě, o kterém se dá najít v přírodovědeckých časopisech a publikacích řada zmínek již od 19. století. Znamená to, že už dlouhou dobu tu mají jeřábi velice dobré podmínky pro nocování na mělčinách tzv. „Pomořanské přírodní oblasti“.

Až do roku 1965 odpočívali jeřábi výhradně na ostrově Rügen (Rujána). Později se nocoviště přesunula západně na „Bock“. Od konce 80. let pak ptáci navštěvují také ostrov „Kirr“. V současnosti se oblast Rügen-Bock na pobřeží Baltu stala nejvýznamnějším odpočinkovým místem jeřábů ve střední Evropě. Začátkem srpna se tu shromažďují ptáci ze Skandinávie, Finska, z Pobaltí a Polska před tím, než pokračují v listopadu dále k jihu. Nejvyšší roční počty jeřábů dosahují 25.000-60.000 ex. Na jaře tu odpočívají jeřábi hlavně v březnu s nejvyššími počty kolem 5.000-10.000 ex.

Národní park Vorpommersche Boddenlandschaft (NP Pomořanská přírodní oblast)

Národní park zahrnuje část Baltského moře a Pomořanského zálivu, dále část oblastí Darß-Zingst, Bock, Hiddensee a Rujány. Nachází se v různorodém prostředí, přičemž 118 km2 je tvořeno pevninou navazující na 687 km2 mořské plochy. Vzhled tohoto pobřežního regionu Západního Pomořanska je výsledkem přírodních procesů probíhajících na mořském pobřeží a lidské aktivity, která vedla k hospodářskému využití krajiny a ovlivňovala ji po celá staletí.

Procesy eroze a ukládání půdy způsobené mořem vymodelovaly na pobřeží vysoké útesy, písečné kosy, jezera na plážích, duny a přesypy. Výšku přílivu značně ovlivňuje směr a síla větru. Z geologického hlediska je celá oblast velice mladá a ještě teď prochází dynamickými změnami. Některé její části jsou známy díky starým bukovým lesům, tzv. „Darßer Jungle“. Na území parku bylo zaznamenáno 85 druhů ptáků. Pomořanská přírodní oblast náleží také k významným ptačím oblastem (IBA). Více informací se dá najít na www.nationalpark-vorpommersche-boddenlandschaft.de.

Jeřábi

Jeřábí informační středisko v Groß Mohrdorfu koordinuje každoroční sčítání jeřábů v oblasti Rügen-Bock. Podle výšky vodní hladiny využívají jeřábi různá nocoviště. Na třech nejvýznamnějších nocovištích, kterými jsou Bock, Kirr a Udarser Wiek, je prováděno sčítání od září do října minimálně jednou týdně. Šestkrát ročně je zjišťován počet ptáků současně na deseti nocovištích v oblasti za pomoci zaměstnanců Národního parku a dobrovolníků. Nejvyšší počet jeřábů v oblasti byl zaznamenán 26. října 2001 – jednalo se o 59.450 odpočívajících ptáků. Sčítání probíhá večer, kdy se jeřábi slétají z polí na nocoviště. V listopadu jsou ptáci sčítaní hlavně v ranních hodinách, kdy jsou lepší světelné podmínky ke sledování.

„Jeřábí restaurace“

Z pobřežních nocovišť zaletují jeřábi asi 30 km na pevninu, kde se na polích živí zbytky ječmene, pšenice a kukuřice. Když je potrava na strništích vyčerpaná, hledají nově osetá pole, kde by doplnili své tukové zásoby. Aby se předešlo konfliktům se zemědělci, tak byla založena krmeliště pro jeřáby. Tato jsou provozována s podporou správy Mecklenburska-Západního Pomořanska, Sdružení na ochranu jeřábů v Německu a místních „jeřábích“ organizací. Na jaře zkonzumují na krmelištích jeřábi 200 až 300 g zrna na den.

Podle studie prováděné Jeřábím informačním střediskem v roce 1998 40,5% jeřábů využívá ke krmení kukuřičná strniště, 26,2% nově osetá pole, 14,3% obilná strniště, 11,1% uměle založená krmeliště v Hohendorfu, 2,9% škodí na zemědělských plodinách, 1,9% ptáků hledá potravu na loukách a pastvinách, 1,4% na úhorech a 1,7% na dalších plochách. Celkem 173.747 ptáků v 466 hejnech navštívilo 140 různých ploch. Ačkoli v oblasti Rügen-Bock preferují jeřábi kukuřici, tak nepohrdnou ani bezobratlovci a menšími savci.

Nejvyšší podzimní počty jeřábů z oblasti Rügen-Bock v letech 1965-2004
(Crane Information Centre).
Zdroj: LUNDIN G. and authors. 2005: CRANES – where, when and why? Supplement 2005 no. 43 of Var Fagelvärd,
Swedish Ornithological Society.

Jeřábi

Jeřábí informační středisko (Kranich-Informationszentrum)

Informační středisko v Groß Mohrdorfu 14 km severozápadně od Stralsundu bylo založeno v roce 1996. Jedná se o základnu Sdružení na ochranu jeřábů v Německu (Kranichschutz Deutschland), na jejímž vzniku se podílel Německý spolek pro ochranu přírody (NABU), World Wide Fund for Nature (WWF) a Lufthansa Airlines.

Práce střediska je zaměřená na vědecký terénní výzkum, akce organizované pro veřejnost, ochranu prostředí a jednání v zájmu ochrany jeřábů. V jeho budově je zřízena stálá expozice přibližující život jeřábů, jsou tu promítány filmy, vyvěšeny jsou postery, nainstalována dioramata s vycpanými ptáky a k dispozici jsou aktuální informace o počtech jeřábů a nejvhodnějších pozorovacích místech (www.kraniche.de). Poslední víkend v září jsou tu tradiční oslavy tzv. „Jeřábího týdne“ spojené se spoustou akcí, promítáním a exkurzemi do terénu.

Jeřábi a lidé

Ve střední Evropě existuje jen několik málo míst, kde se dá každoročně zažít fascinující divadlo spojené s ptačím tahem, kde se shromažďují tisíce jeřábů, husí, labutí a dalších vodních ptáků a bahňáků. Proto se nelze divit, že oblast Rügen-Bock navštěvují každý rok tisíce zvědavých turistů. K zajištění jejich informovanosti a ochrany ptáků byla vládou a několika soukromými organizacemi zřízena síť pozorovacích stanic, na jejichž provoz dohlížejí zkušení „rangeři“.

Ptáci potřebují odpočinková místa a nocoviště, na kterých nejsou rušeni a kde najdou dostatek potravy. Možnosti získání potravy se v posledních dekádách pro táhnoucí jeřáby dramaticky změnily. V 80. a 90. létech nalézali dostatek zrna, které zůstalo na strništích a které zemědělci nesklidili hned po žních. V dnešní době, kdy jsou využívány ke sklizni stroje modernější, nalézají ptáci v polích mnohem méně zbytků pšenice a kukuřice, které preferují. Proto se ptáci přesunují na nově osetá pole, kde mohou způsobit škody, kvůli kterým je farmáři plaší a pronásledují. Ptáci sice odlétají, ale jejich častější přesuny si žádají více spotřebované energie, kterou musejí doplnit vyšším příjmem potravy. Aby se předešlo konfliktům s farmáři, přijala správa Mecklenburska-Západního Pomořanska řadu opatření k vyplácení škod způsobených tažnými ptáky. V roce 1994 bylo například zemědělcům vyplaceno přes 153.400 € za škody způsobené jeřáby a 409.050 € za škody způsobené labutěmi. Nově jsou od roku 1996 zřizovány krmné plochy, protože přikrmování vyjde levněji, než kompenzace škod způsobených zemědělcům. Tato politika je užitečná a úspěšná a doposud bylo založeno přes 20 krmných ploch.

Jak jeřáby pozorovat?

Hnízdící páry přilétají do oblasti Rügen-Bock zpravidla na konci února. V regionu Nordvorpommern a Rügen se starají zodpovědní strážci o stovku hnízdících párů. Tyto ptáky mohou návštěvníci pozorovat jen příležitostně, když na opuštěných loukách provádějí své svatební tance. Nejvhodnější měsíci k pozorování odpočívajících jeřábů jsou březen, září a říjen. Během této doby je mají turisté příležitost pozorovat z pozorovacích věžiček, kdy se ptáci přesunují z nocovišť na krmné plochy a naopak. V důsledku neustálého kolísání výšky vodní hladiny, měnící se dostupnosti potravy na jednotlivých plochách a pohybům jeřábů v oblasti, je nejprve vhodné navštívit Informační středisko, kde se dají aktuální informace o možnostech pozorování jeřábů získat.

V okolí Informačního střediska se dají jeřábi vidět na mnoha místech. V jejich blízkosti je nutné nevystupovat z auta, protože odstupová vzdálenost, kterou si ptáci udržují je asi 200 m a při jakémkoliv vyrušení odlétají. Vhodným místem k jejich zastižení jsou krmné plochy mezi Buschenhagenem a Günzem, 3 km západně od Groß Mohrdorfu. V Informačním středisku se dají pronajmout fotografické kryty vybudované u této plochy. Dobré je vše zajistit v dostatečném předstihu na tel. +49 383 238 0540.

Další skvělou příležitostí k pozorování jeřábů je návštěva pozorovatelny u krmné plochy „Kranich-Utkiek“ v Hohendorfu, která je otevřena každý den během března a října od desíti hodin (www.kranichschutz-verein.de). Zmíněné zařízení provozuje místní organizace s názvem „Verein zum Schulze und Erhalt des Kranich-rastplatzes Rügen-Bockregion e. V.“. Pozorování jeřábů je tu možné i za špatného počasí.