birdwatcher.cz

Pravidla ornitologické etiky podle American Birding Association

Přítomnost a chování každého z nás v přírodě či na konkrétní lokalitě má zásadní vliv na ptačí druhy, které se tu vyskytují a naším prvořadým zájmem by mělo být co nejvíce omezit veškeré aktivity, které by na ně měli ve svém důsledku negativní vliv. Zajímavá a možná i inspirativní by pro nás mohla být pravidla ornitologické etiky, která sestavila American Birding Association a která jsou dodržována mezi birdery ve Spojených státech. Pozornost si pak zaslouží zvláště body 1(a), 1(c), 2(c) a 4(b).

Pravidla ornitologické etiky sestavená American Birding Association

Každý se zájmem o ptactvo a jeho pozorování musí vždy respektovat přírodu, životní prostředí a potřeby druhých. Při každém konfliktu hrozícímu ze strany člověka (ornitologa) má přednost ochrana ptactva a jeho prostředí.


Etický kodex ornitologa

1. Chraňte ptactvo a jeho životní prostředí

1(a) Chraňte lokality s výskytem ohrožených druhů ptáků.

1(b) Vyhněte se chování, které by ve svém důsledku vedlo ke stresování ptáků a vystavilo je ohrožení; učte se zdrženlivosti a opatrnosti během pozorování, fotografování, nahrávání a filmování ptáků.

Omezte na minimum používání nahrávek ptačích hlasů a jiné metody k jejich nalákání; neužívejte tyto metody nikdy na lokalitách s větším množstvím ptáků nebo v případě, že se jedná o druhy ohrožené, zvláště chráněné či vzácně se na lokalitě vyskytující.

Nepřibližujte se zbytečně do blízkosti hnízd, hnízdních kolonií a nocovišť, dále k ukázkovým plochám a krmelištím ptáků. Jestli je nutné delší pozorování, fotografování, filmování či nahrávání, pak použijte kryt maskovaný větvemi, listím, travou apod.

Při umělém osvětlení pro filmování či fotografování užijte těch nejšetrnějších metod – zvláště při detailních záběrech.

1(c) Před zveřejněním přítomnosti vzácného druhu pečlivě zvažte možnost jeho následného vyrušování a narušení jeho prostředí přítomností dalších lidí na lokalitě; postupujte tak, aby přístup na lokalitu byl regulován, vyrušování bylo minimalizováno a vstup na lokalitu byl povolen vlastníkem pozemku. Hnízdiště vzácných druhů by mělo být prozrazeno jen příslušným úřadům (ochrany přírody).

1(d) Zůstaňte na cestě, stezce nebo pěšině, pokud existují, jinak omezte vstup na lokalitu vyrušující ptactvo na minimum.

2. Respektujte zákon a právo druhých

2(a) Nevstupujte na soukromé pozemky bez výslovného souhlasu majitele.

2(b) Respektujte zákony, předpisy a pravidla upravující provoz a pohyb po komunikacích a veřejných prostranstvích nejen doma, ale i v zahraničí.

2(c) Dodržujte pravidla slušného jednání při kontaktu s jinými lidmi. Vaše příkladné jednání přispěje k dobrým vztahům nejen mezi ornitology.

3. Ujistěte se, že krmítka, budky, hnízdní konstrukce a další člověkem vytvořená zařízení pro ptáky jsou bezpečná.

3(a) Udržujte dávkovače vody a krmení v čistotě, předejděte možnému vzniku hnilob a jiných zdrojů nákazy. Během špatného počasí je nutné krmit ptáky neustále.

3(b) Pravidelně udržujte a čistěte budky a další hnízdní zařízení.

3(c) Pokud ptáky někam přilákáte, tak zajistěte, aby nebyli vystaveni predaci ze strany koček či jiných domácích zvířat nebo aby jim nehrozilo nebezpečí z jiných příčin.

4. Pozorování ptactva ve skupinách, ať už organizovaných či nikoliv, si vyžaduje speciální opatření.

Každý jednotlivec skupiny je navíc krom dodržení pravidel zmíněných pod bodem 1 a 2 zodpovědný i jako „člen skupiny“.

4(a) Respektujte zájmy, dovednosti a znalosti kolegů ornitologů, stejně jako dalších lidí ve skupině, kteří se věnují jiným venkovním aktivitám. Ochotně se podělte o své znalosti a zkušenosti s výjimkou zmíněnou pod bodem 1(c). Buďte nápomocni zvláště začínajícím kolegům ornitologům.

4(b) Pokud jste svědky neetického chování ornitologa, posuďte situaci a zasáhněte v případě, kdy si myslíte, že je to rozumné. Když zakročíte, informujte nejdřív dotyčnou osobu (-y) na její (-ch) nepatřičné chování a zakročte, abyste tomuto chování zamezili. Pokud ve svém jednání pokračují, pak je zdokumentujte a informujte patřičné úřady.

Povinnosti vedoucího skupiny (amatéra či profesionála vedoucího výlet či zájezd).

4(c) Vaše role ve skupině musí být pro ostatní příkladem etického jednání. Učte ostatní slovem i příkladem.

4(d) Zvolte si takový počet účastníků skupiny, který má minimální vliv na okolní prostředí a nepřekáží ostatním, kteří se nacházejí na stejné lokalitě.

4(e) Ujistěte se, že každý ve vaší skupině zná všechna zmíněná pravidla tohoto kodexu.

4(f) Poučte členy skupiny o všech pravidlech, která je nutno při návštěvě dané lokality dodržovat (např. zákaz nahrávání apod.).

4(g) Uvědomte si, že profesionální cestovní kanceláře pro ornitology nesou na svých bedrech veškerou zodpovědnost spojenou se zajištěním ochrany ptáků na navštívené lokalitě a přínos jejich osvětové činnosti a výchovy členů každé skupiny by měl být přednější, než jejich komerční zájmy.

Chovejte se prosím podle zásad tohoto kodexu, rozšiřujte jej a učte těmto zásadám i ostatní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *